PSYCHOLOGICAL FACTORS OF SPIRITUAL DEVELOPMENT AND SELF-REALIZATION OF PSYCHOLOGY STUDENTS

  • Olena Vlasova
  • Halyna Laptieva
Keywords: educational and professional socialization, psychology students, spiritual potential, self-realization, factors of spiritual development

Abstract

The purpose of the article is to analyze the psychological factors of spiritual development and self-realization of future psychologists at different stages of their educational and professional socialization. An empirical study was conducted with the participation of students (217 people), aged 16 to 25, who studied psychology at higher educational institutions in Ukraine. The following research methods were used in the study: "The Spiritual Potential of the Individual" by Pomytkin E., "Life meaning orientations" by Leont’ev D., "Test of Emotional Intelligence" by Hall N., "Psychological Well-Being Scale" Riff K., "Personal Differential" (as adapted in The St. Petersburg Bekhterev Psychoneurological Research Institute), "The questionnaire of diagnostics of practical psychologist’s personality orientation type" by Danilova T., "The questionnaire for the study of the process of spiritual self-realization of learning youth" Pomytkin E.; mathematical methods for processing empirical data using the IBM SPSS Statistics 20 package (comparison of means, linear regression analysis).

It was revealed that 1.4% of the respondents have a high level of spiritual potential, 32.3% - a medium high level, 65.4% - a medium low level, and 0.9% - a low level. 20.7% of respondents have a high level of self-realization of the spiritual "Self", 46.5% - a medium level, 32.7% - a low level. Based on the regression analysis of the results of an empirical study, it has been proved that there are statistically significant individual psychological factors that have a noticeable impact on the manifestations of the spiritual potential of future psychologists (in 40% of cases due to the influence of variables: emotional intelligence, meaningfulness of life, humanistic type of professional orientation, personality, personality growth, egocentric type of professional orientation and self-acceptance) and their capaсity for spiritual self-realization while studying at higher educational institutions (in 20% of cases: life orientation, cognition and self-knowledge, environmental and aesthetic values).

The article substantiates the need to focus on the formation and development of the humanistic type of students’ professional orientation, to create conditions for reducing the influence of egocentric attitudes during their familiarization with professional activity, to pay attention to the development of the young people’s emotional intelligence, meaningfulness of life and positive self-acceptance, when organizing the processes of educational and professional socialization of students in the educational setting.

References

Berdiaev N.A. (2003). Dukh y realnost. [Spirit and reality]. M.: AST; Kharkov: Folyo, 2003. - 680 s. [in Ukrainian].
Bilodid V.M. (2016). Osvitnia sotsializatsiia yak chynnyk formuvannia uzghodzhenoi zhyttievoi perspektyvy studentiv [Educational socialization as a factor in the formation of a coordinated life perspective of students] [Tekst]: avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kand.psykhol.nauk. Spets.19.00.07- pedahohichna ta vikova psykholohiia / V. M. Bilodid; Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, Kyivskyi Natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. - Kyiv: KNU im. T. Shevchenka, 2016. - 21 s. [in Ukrainian].
Buravleva N.A. (2011). Ponyatie «duhovnost» v sovremennoy psihologii. [The concept of «spirituality» in modern psychology]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. №12. Nauchnaya biblioteka KiberLeninka. Elektronniy resurs. Rezhim dostupu: http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-duhovnost-v-sovremenoy-psihologii [in Russian].
Danilova T.N. (2004). Oprosnik diagnostiki tipa napravlennosti lichnosti prakticheskogo psihologa [The questionnaire of diagnostics of practical psychologist’s personality orientation type]. Praktichna psihologіja ta socіal'na robota [Applied psychology and social work], 8, 41-44 [In Russian].
Emmons R. (2004). Psihologiya vyisshih ustromleniy: motivatsiya i duhovnost lichnosti [Psychology of higher aspirations: motivation and spirituality of the person]. M. Smyisl. 416 s. [in Russian].
Fetyskyn N.P., Kozlov V.V., Manuilov H.M. (2002). Sotsyalno-psykholohycheskaia dyahnostyka razvytyia lychnosty y malыkh hrupp [Socio-psychological diagnosis of personal development and small groups]. - M., Yzd-vo Ynstytuta Psykhoterapyy. 2002. - 490 s. [In Russian].
Yonas Kevishas, Olena M. Otych (2019). Horyzont dukhovnosti vykhovannia: kolektyvna monohrafiia. [The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph]. Uklaly y pidhotuvaly Yonas Kevishas ta Olena M. Otych. Vilnius: Zuvedra, 2019. - 584 s. [in Ukrainian].
Karskanova S.V. (2011). Opytuvalnyk «Shkaly psykholohichnoho blahopoluchchia» K.Riff: protses ta rezultaty adaptatsii [K. Riff's Psychological Well-Being Scale Questionnaire: Adaptation Process and Results] / S.V. Karskanova // Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. – 2011. - №1. – S.1-10. [in Ukrainian].
Laptieva H. (2021). Dukhovna skladova psykhichnoho zdorovia studentiv vyshchoho navchalnoho zakladu. [Spiritual component of mental health of higher education student]. Problemy osobystosti v suchasnii nautsi: rezultaty ta perspektyvy doslidzhennia, 22-23 kvitnia 2021 r.: Materialy XXIII Mizhnarodnoi konferentsii molodykh naukovtsiv / Za red. I. V. Danyliuka, S. Yu. Pashchenko. – Kyiv : Vydavnytstvo Lira-K, 2021. – 318 s. [in Ukrainian].
Leont'ev D.A. (2000). Test cmyslozhyznennykh oryentatsyj (SZhO) [Test of life meaning orientations]. Moscow: Smysl. 18 s. [In Russian].
Maryasova N.V. (2009). Duhovnost lichnosti kak osnovopolagayuschiy faktor sotsialnoy aktivnosti. [Personality spirituality as a fundamental factor in social activity]. Aktualnyie voprosyi sovremennoy nauki. 68-74. https://cyberleninka.ru/article/n/duhovnost-lichnosti-kak osnovopolagayuschiy-faktor-sotsialnoy-aktivnosti/viewer [in Russian].
Noble K. Spiritual intelligence. A new frame of mind. // Advanced Development Journal. 2000, №9. Publisher Floraglades Foundation, Incorporated 1270 Tom Coker Road P.1-28.
Ozhiganova G.V. (2019). Adaptatsiya oprosnika «Duhovnaya lichnost» na russkoyazyichnoy vyiborke [Adaptation of the questionnaire «Spiritual personality» in the Russian-speaking sample]. Eksperimentalnaya psihologiya. T. 12. №. 4. 160-176. doi:10.17759/exppsy.2019120413. [in Russian].
Pomytkin E.O. (2013). Psykholohichna diahnostyka dukhovnoho potentsialu osobystosti: posibnyk. [Psychological diagnosis of the spiritual potential of the individual: a guide]. Kirovohrad: Imeks-LTD. 144 s. [in Ukrainian].
Pomytkin, E., Pomytkina, L. (2021). Dukhovne probudzhennia yak vershynna potreba osobystosti. [Spiritual awakening as the ultimate need of the individual]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka: Tom 101, №2 (ch.1) (2021). – 298 s. Режим доступу: http://domtpsnu.snu.edu.ua/index.php/Domtp/article/view/298/278
Romenets V.A., Manokha I.P. (2017). Istoriia psykholohii KhKh stolittia: navch. posibnyk. [History of psychology of the twentieth century: textbook. manual]. V.A. Romenets, I.P. Manokha; vst.st. V.O. Tatenka, T.M. Tytarenko. - Vyd. 3-tie. - K., Lybid. - 1056 s. [in Ukrainian].
Rubinstein S.L. (2017). Byitie i soznanie [Being and consciousness]. «Piter» — (Mastera psihologii). 590 s. [in Russian].
Shadrikov V.D. (2020). Duhovnyie sposobnosti [Spiritual ability]. – Izd. 2-e, pererab. i dop. – M.: Izdvo «Institut psihologii RAN». – 182 s. [in Russian].
Sisk D.A. Spiritual intelligence: Developing higher consciousness revisited. Gifted Education International. 2016; 32(3):194-208. doi:10.1177/0261429415602567
Vashchenko I.V., Vlasova O.I., Danyliuk I.V. et al. (2016). Dosvid mizhdystsyplinarnoho doslidzhennia rozvytku tsilisnoi osobystosti v konteksti sotsialnykh zmin [Experience of interdiscipline-national study of the development of a coherent personality in the context of social change]. Psykholohiia i osobystist [Psychology and personality], №2 (10) part 1, 116-127. [in Ukrainian] Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psios_2016_2%281%29__13 [in Ukrainian].
Vaughan F. (2002). What is Spiritual Intelligence? // Journal of Humanistic Psychology, Vol. 42 No 2, Spring 2002, Published by: SAGE. On behalf of: Association for Humanistic Psychology. P. 16-33.
Vlasova O. & Lunov V. (Ed.) (2019). Psychology of social being by Gustav Shpet (to the 140th anniversary of the birth and 185th anniversary of the founding of the Taras Shevchenko National University of Kyiv). Hamilton: Accent Graphics Communications & Publishing. [in Ukrainian].
Zenkivskiy V.V. (2019). Problema psihicheskoy prichinnosti. [The problem of mental causation]. Izdatel: Book on Demand Ltd. 19 aprelya 2019 g. 450 s. [in Russian].
Zohar D. & Marshall I. (2000). SQ: Spiritual intelligence, the ultimate intelligence. New York: Bloomsbury Publishing.
Published
2022-07-30